Inicio | El Club | KAYAK | ACTUALIDAD | Eventos | Escuela de Vela | Actividades Subacuáticas | Tablón de Anuncios | Actividades | Enlaces | Login | Marítima
 
 
Primeira travesía a nado Castelo de Santa Cruz
noticias
Viernes, 11 de Agosto de 2017 08:32


1. Resumo.

− Título: I TRAVESÍA A NADO CASTELO DE SANTA CRUZ

− Distancia: 1.000 metros

− Número máximo de inscritos: 50

− Categorías: masculino e feminina.

− Idade: maiores de 16 anos.

− Donativo de inscrición: 5 €

− Hora e data: 12:00 do día 19 de Agosto de 2017.


2. Organiza.

− Comisión de Festas de Santa Cruz.


3. Colabora.

− Club Natación Oleiros.

− Concello de Oleiros e Protección Civil de Oleiros.

− SUP Mera.

− Club Marítimo de Oza O Puntal.


4. Patrocina

− GADISA.

− Aqualia.


5. Perfil da travesía.

− Proba: I Travesía Castelo de Santa Cruz

− Distancia: 1.000 metros

− Data e Lugar: Sábado 19 de Agosto 2017. Praia de Santa Cruz (Oleiros)

− Saída: Fronte a Praza do Castelo

− Chegada: Fronte o Camiño de Chesco

− Tempo de corte: 40 minutos.

− Entrega de dorsais: o día da proba dende as 10:30 no Bar da Festa.


A proba realizarase en augas abertas, polo que os nadadores tomarán a saída todos xuntos, acompañados por embarcacións de organización e seguridade.


6. Requisitos dos participantes

Poderá participar calquera persoa física de calquera nacionalidade, federados ou non.

Proba autorizada para maiores de 16 anos cumpridos o día da competición. Menores de idade e sempre maiores de 16 anos, terán que contactar coa organización e achegar a seguinte documentación: autorización paterna ou do seu titor e mostrar un breve currículo deportivo, asinado polo seu adestrador/a, que mostre que están capacitados para realizar a proba. Unha vez presentada a documentación, a organización decidirá baixo criterios técnicos se autoriza ou non a participación do menor, e comunicaráselle vía mail.

Coñecer e aceptar as condicións do presente regulamento.

Realizar correctamente todos os pasos e requisitos para a inscrición.

Aceptar o descargo de responsabilidade e a declaración de aptitude física que che faremos chegar cando te inscribas.

A inscrición á proba é persoal e intransferible e supón a aceptación do presente regulamento.


7. Percorrido e balizamento.

A organización balizará colocará dúas balizas o percorrido será SAIDA – BALIZA 1 – BALIZA 2 – META. As balizas deixaranse sempre a esquerda.

Para o bo desenvolvemento da proba, a organización resérvase o dereito de cambiar o balizamento e/ou o percorrido total ou parcialmente, en caso que por correntes, ondas e/ou vento, téñase que modificar o percorrido orixinal. Estes cambios serán comunicados previamente.


8. Embarcacións de apoio, kaiks e táboas de SUP.

Os nadadores serán custodiados por kaiaks, táboas de SUP e embarcacións de apoio co obxectivo de garantir a seguridade dos nadadores.

Kaiaks:

Os nadadores han de seguir en todo momento a liña de kaiaks que lles guiará durante toda a travesía.

Todos os kaiaks estarán sinalizados con chalecos de cores vivas para facilitar a orientación do nadador.

Embarcacións de apoio:

As embarcacións de apoio a motor, gobernarán respectando en todo momento una certa distancia de seguridade. Haberá embarcacións de apoio xerais, para cubrir o seguimento da travesía, así como embarcacións que contarán con tripulantes especializados no rescate e primeiros auxilios.

Táboas de SUP:

As táboas de SUP pecharan a proba asistindo aos nadadores que están nas últimas posicións e os acompañaran ata a meta.


9. Abandonos

Se un participante decide abandonar, aconsellamos:

- Realizar un sinal de socorro, levantando un ou os dous brazos.

-O kaiak ou a táboa de SUP máis próxima serviralle de apoio mentres espera ser evacuado.

A organización resérvase o dereito para obrigar a un nadador para abandonar a proba: Sempre que un nadador mostre sinais de fatiga extrema, deshidratación, hipotermia, ritmo extremadamente lento ao nadar ou presente calquera síntoma anómalo que lle impida nadar con normalidade. Se o nadador incumpre calquera de lles normas que rexen este regulamento. Unha vez esgotado o tempo de corte regulamentario desde o inicio da proba.


10. Identificación

Os participantes deberán de identificarse co DNI ao recoller o gorro e a bolsa do nadador.


11. Penalizacións.


A organización se reserva a potestade para sancionar as condutas non tipificadas na anterior listaxe de faltas que contraveñan as disposicións do presente regulamento.


12. Inscricións

A inscrición se realiza presenciamente no Bar A Pardela.

Prazo de inscrición: Ata o día 18 de Agosto ás 23.59 horas ou unha vez chéguese ao limite de participantes.

Custe de inscrición: 5 euros por participante.

Inclúe:

− Participación na proba.

− Seguro de accidentes.

− Gorro do evento.

− Gardarroupa.

− Vale para unha consumición no Bar da Festa.

Trofeos para os gañadores.

Xestión de baixas: Non terán reembolso as baixas na proba.


13. Limite de prazas.

A proba está calculada para un total de 50 participantes entre as probas de longa, media e curta distancia.

A organización resérvase o dereito de ampliar ou reducir o número de prazas por motivos de seguridade ou outros motivos que poidan afectar o bo desenvolvemento da carreira. En calquera caso, esta modificación será anunciada con suficiente antelación.


14. Entrega da bolsa ao nadador.

Para recoller a bolsa do nadador, será imprescindible presentar o DNI, PASAPORTE ou NIF do inscrito.


15. Gardarroupa.

O nadador ha de utilizar unha bolsa identificada co seu número de participante, que lle proporcionará a organización para gardar as súas pertenzas persoais. Para recuperar a bolsa, custodiada pola organización no Bar da Festa, o nadador terá que mostrar o gorro co seu número de dorsal. As bolsas de gardarroupa estarán custodiadas en todo momento. Pero en caso de perda de obxectos persoais dos nadadores, a organización non se fará responsable. Para evitalo, rógase non depositar obxectos de valor nas bolsas de gardarroupa.


16. Material técnico obrigatorio.

Todos os participantes están obrigados a levar o seguinte material, que poderá ser verificado na saída e/ou en calquera punto da carreira. 

Material obrigatorio: 

Bañador.

Lentes de natación.

Gorro de natación proporcionado pola organización co seu número de dorsal.

A organización poderá engadir algún tipo de material obrigatorio non incluído neste apartado. En tal caso, este material será notificado coa suficiente antelación aos participantes.


17. Compromiso de responsabilidade e seguridade.

Todos os nadadores e nadadoras participantes deberán asinar o compromiso de responsabilidade e seguridade. Deberán entregar persoalmente o orixinal asinado na recollida do dorsal, se previamente non o entregaran ao inscribirse. A persoa solicitante e no seu caso o seu responsable legal manifestará ser certos os datos declarados. No suposto que a organización detecte falsidade nos devanditos datos, poderá dar de baixa da proba ao nadador/a e non se lle permitirá a participación. Neste caso, a organización non se fará responsable dos posibles danos ou prexuízos ocasionados, nin se procederá á devolución do importe da cota de inscrición.


18. Protección do medio ambiente.

Os residuos deberán ser depositados nas embarcacións de apoio, prohibindo a súa vertedura no mar. A vertedura de residuos ao mar será penalizado coa descualificación na proba.


19. Programa

Hora   Sábado 19 de Agosto

10:30 – 11:30 Recollida de dorsais no Bar da Festa.

11:30 – 12:00 Charla de seguridade na zona de saída

12:00 Saída

13:00 Entrega de trofeos na Praza Esther Pita


20. Imprevistos e suspensión da proba.

A organización resérvase o dereito de variar o punto de saída, atrasar a hora de saída, modificar o percorrido, lugar de balizamentos, ou a suspensión da mesma, todo en prol da seguridade. Se a saída chegase a producirse, a proba consideraríase como realizada, aínda no caso de suspenderse durante a súa celebración. Se a proba chegase a suspenderse por forza maior como malas condicións climatolóxicas, en ningún caso se reembolsaría o importe da inscrición.


21. Uso dos datos do participante – protección de datos.

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica de 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, a Comisión de Festas de Santa Cruz, infórmalle, e vostede consente que: Todos os datos de carácter persoal facilitados por Vostede son incorporados a un ficheiro de carácter persoal. O obxectivo da creación deste ficheiro, o cal é tratado de forma confidencial, é: Administrar a súa participación no evento. Xestionar a información procedente da proba, especialmente os tempos, as fotografías e os vídeos.

Realizar o control estatístico dos participantes co fin de retroalimentar á organización e aplicar os cambios pertinentes para a súa mellora Promocionar ou publicitar as actividades, servizos e artigos que ofrezan as entidades colaboradores da Comisión de Festas de Santa Cruz así como os dos patrocinadores do evento. Co seu consentimento ao proceso de inscrición e ao formulario correspondente, vostede autoriza de forma expresa a cesión dos seus datos persoais solicitados coas finalidades antes relacionadas a favor da Comisión de Festas de Santa Cruz, De calquera forma, vostede pode revogar en calquera momento o consentimento dado e exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose a estes a través da dirección de correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla


22. Descargo de responsabilidade e declaración de aptitude física.

A inscrición á proba implica a aceptación das normas e a adecuada preparación do participante para á travesía, e que é consciente da dureza das condicións meteorolóxicas que se pode atopar na contorna onde se disputa a proba. Neste sentido, o participante exime á organización dos posibles problemas de saúde derivados da súa participación na carreira.

Os participantes inscritos na proba entenden que participan voluntariamente e baixo a súa propia responsabilidade na competición e por tanto, exoneran de toda responsabilidade á organización da proba e conveñen en non denunciar á entidade organizadora, colaboradores, patrocinadores e outros participantes, así como tampouco iniciar ningunha reclamación de responsabilidade civil ás citadas partes. A estes efectos, no momento da inscrición, o participante deberá marcar a casa de aceptación do descargo para formalizar a inscrición.


23. Percorrido24. Dereitos de imaxe.

A entidade organizadora se reserva en exclusividade o dereito sobre a imaxe da proba, así como a explotación audiovisual e xornalística da competición. Calquera proxecto mediático ou publicitario deberá contar co consentimento da organización.


25. Modificación do regulamento.

En caso que a organización o considere necesario, poderá modificar o presente regulamento. As modificacións serán debidamente comunicadas aos participantes. A realización da inscrición implica o recoñecemento e a aceptación do presente regulamento.


Comisión de Festas de Santa Cruz ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )